Reklamačný poriadok internetového obchodu

Reklamačný poriadok internetového obchodu PARTY-BALON.SK

od Martin Biskupič   

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len “RP”)

Úvodné ustanovenia
1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode PARTY-BALON.SK je Wespire, s.r.o., Cígeľská 10, 831 06, Bratislava,  Slovenská republika
2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).
3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim.

2. Pri použitom tovare nezodpovedá za vzniknuté vady jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena a zároveň bol kupujúci o vade vopred informovaný.

3. Ak nejde o tovar, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, tovaru, ktorý bol v čase uzavretia zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné alebo o použitý tovar, predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

4. Záručná doba je 24 mesiacov. Začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu poštou alebo kuriérskou službou, začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

5. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že nezodpovedá kúpnej zmluve, je povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti predávajúceho.

6. Na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady postačuje doklad o kúpe vystavený predávajúcím, t.j. faktúra a odovzdaný pri prevzatí tovaru kupujúcemu.

Postup vybavovania reklamácií
1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo poštou.
2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu so plnomocenstvom.

Pri reklamácii dodržte nasledovný postup:

1. Vyplňte reklamačný list, ktorý je priložený na konci správy.
2. Pošlite nám tovar doporučene (nie na dobierku) aj s reklamačným listom na našu adresu:

Wespire, s.r.o.
Cígeľská 10
831 06 Bratislava
Slovenská republika

 O prijatí reklamácie budete informovaní spätne emailom. Následne vám pošleme nový tovar, respektíve vám vrátime peniaze. Ak máme náhradný tovar na sklade, odosielame ho ihneď – poštovné druhýkrát samozrejme neplatíte. Peniaze sa snažíme na účet vracať čo najskôr, maximálne však do 30 dní. 

3. V prípade podania reklamácie elektronickou formou, alebo písomne oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.
4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.
5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.
6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa)
• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa.
7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.
8. Predávajúci je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Predávajúci určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.


Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 1.1.2020 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Reklamačný poriadok na stiahnutie (pdf) Vyplnený formulár pošlite na info@party-balon.sk.

Návrat hore